Welkom op AcustiCare

Welkom op de website van ons project AcustiCare: benutting van soundscapes in de zorg TETRA project. In dit project werd de rol van geluiden, akoestiek en soundscapes in woonzorgcentra onderzocht.

Dit 2 jaar durende project TETRA-project werd door de Vlaamse overheid (VLAIO) gefinancierd en werd beeindigd op 30/9/2018. Dit project is een samenwerking tussen de WAVES onderzoeksgroep van de vakgroep Informatietechnologie (INTEC) van Universiteit Gent en Arteveldehogeschool.

English summary

The AcustiCare project has a focus on the group of elderly people with dementia in residential care centres who are experiencing beh
avioral and psychological disorders (behavioural and psychological symptoms of dementia or BPSD). BPSD have a great impact on the quality of life of the elderly and their environment and on the quality of work of health professionals. The main goals of this project are:

  •      increasing the quality of life of the elderly in the residential care centers;
  •      reducing the BPSD;
  •      reducing the use of psychoactive drugs;
  •      reducing the stress of care staff.
  •      Further information is provided in the publications and on ResearchGate.

 

Het project in een notendop

Het AcustiCare project richt zich op mensen met dementie in woonzorgcentra die gedrags- en psychologische stoornissen ervaren (gedrags- en psychologische symptomen van dementie of BPSD). 
Deze stoornissen hebben een grote impact op de levenskwaliteit van de bewoners en hun omgeving, en op het werk van gezondheidswerkers. De belangrijkste doelen van dit project zijn:

- verhoging van de kwaliteit van het leven in de woonzorgcentra;
- het verminderen van de BPSD;
- vermindering van het gebruik van medicatie;
- het verminderen van de stress van zorgpersoneel.

We zullen in 5 woonzorgcentra werken/experimenteren/testen zodat we duidelijke ervaringen kunnen opbouwen en een globaler zicht bekomen op de methodiek van het toepassen van soundscapes. Zo werken we aan de verbetering van de akoestiek en aan de benutting van soundscapes.

We starten met een enquête bij de WZC in Vlaanderen om deze problematiek breed voor te leggen en te bevragen. Op deze manier bekomen we kwantitatieve gegevens over deze problematiek in Vlaanderen. In de WZC waar we werken maken we een voorstudie op het vlak van de akoestiek en op het vlak van het zorgeffect. Voor de akoestische voorstudie werken de akoestische adviesbureaus mee en deze manier wordt het initiële akoestisch comfort bepaald. In de voorstudie van het zorgeffect zal door participerende observaties en door vragenlijsten en registraties een inschatting van de BPSD problematiek gemaakt worden.

In een tweede stap gaan we het akoestisch comfort in de kamers, … verbeteren door het plaatsen van akoestische absorptiepanelen, … Dit zal in hoofdzaak gerealiseerd worden door de deelnemende akoestische materiaalleveranciers binnen het project. Zij hebben op dit vlak een grote knowhow en kunnen op die manier hun expertise demonstreren. Om de effecten van de akoestische verbeteringen te beoordelen zullen er nametingen op vlak van de akoestiek en op het vlak van het zorgeffect uitgevoerd worden. Op het vlak van soundscapes vertrekken we met het opstellen van een geluidenverzameling door eigen of bestaande opnames, synthetiseren van geluiden, … Om de soundscapes vanuit de geluidenverzameling tot stand te brengen willen we dit samen met personeel en bewoners realiseren in co-creatie events. Deze staan ook open voor externen. Op die manier krijgen we een afgestemde soundscape die we verder kunnen gebruiken. Bij de realisatie van de Living Labs willen we de audio apparatuur installeren in de WZC om de soundscapes in de kamers af te spelen. Op die manier komen living labs tot stand waarbij de effecten in reële situaties zichtbaar worden. De effecten van de soundscapes worden nagaan door participerende observatie en bevraging. Tevens kunnen de soundscapes nog bijgestuurd worden indien bepaalde aspecten een andere invulling vereisen.